Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Squash Fitness Centre Arnhem

Inschrijven: Een ieder die gebruik maakt van Squash fitness centre Arnhem dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie of bij de toegangscontrole Daar wordt u clubcard ingecheckt. Sporten zonder clubcard is niet toegestaan. Voordat u zich inschrijft bij S.f.c. Arnhem, dient u op de hoogte te zijn van dit reglement. Wanneer u het lidmaatschap formulier heeft ondertekend, bent u lid van S.f.c. Arnhem en verklaart u akkoord te gaan met de hierna vermelde bepalingen. Elk lid dient zich bij inschrijving te identificeren. De minimale leeftijd is 15 jaar. Squash fitness centre Arnhem verwerkt de ontvangen persoonsgegevens van de klant conform de gelden privacy wet en regeling.

Start: Bij mogelijke lichamelijke klachten zijn leden zelf verantwoordelijk voor het consulteren van hun huisarts, voordat zij een trainingsprogramma starten.

Lidmaatschap: Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving, of anders overeengekomen. Na betaling van het verschuldigde lidmaatschap ontvangt u de clubcard. Bij verlies of beschadiging van de clubcard wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.  Bij inschrijving van een lidmaatschap bent u altijd administratiekosten verschuldigd.

Duur lidmaatschap: Het lidmaatschap kent een vast afgesproken contractsduur die ingaat van de ingangsdatum van de overeenkomst. Opzeggen van uw lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk d.m.v. een aangetekende brief (Aan Squash Fitness Centre Arnhem t.a.v. administratie Alkmaarsingel 148, 6843 WN Arnhem) of door een formulier in te vullen aan de receptie.  Dus niet via de mail. Tenzij anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. (Vb. u bent 13de v/d maand.  lid geworden, dan zegt u voor de 13de van de maand. op,  met nog 1 maand. die u moet betalen. Zeg u niet voor de 13de maand op, maar vb. 18de v/d maand. Dan betaald u altijd nog hierna 1 maand. Bij verhuizing, een nieuwe baan in een andere stad of andere redenen blijft de minimale duur van het lidmaatschap geldig.

Bedenktijd: 1.Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft  u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat u eerder gebruik maakt van de faciliteiten. 2.Voor overeenkomsten die op afstand zijn afgesloten (zoals website) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. U heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen, Als u op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van S.f.c Arnhem en u  maakt vervolgens gebruik van het herroepingsrecht dan bent u een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin u gebruik heeft gemaakt van de diensten van S.f.c Arnhem.

Tussentijdse beëindiging: het contract tussentijds beëindigen is enkel mogelijk: op medische gronden, waarbij een doktersverklaring vereist is als bewijs. Hier in is aangegeven dat u niet meer mag sporten om medische gronden. Opzegtermijn van 1 maand blijf van toepassing.

Tijdelijk opschorten: van een lidmaatschap kan bijvoorbeeld bij zwangerschap, gebroken been, langdurige blessure, of operatie in ziekenhuis. Dit is uitsluitend mogelijk op vertoon van een doktersverklaring waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van sport op dit moment niet mogelijk is. De einddatum van uw abonnement wordt met de desbetreffende blokkering periode opgeschoven. Het primaire betaling schema blijft echter van kracht.

Betaling lidmaatschap: bij continuering van het lidmaatschap dient u het verschuldigde bedrag vóór de vervaldatum te voldoen, dit alles gaat via automatisch incasso. Bij weigering van de incasso–opdracht wordt 5,95 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien u contant betaalt, kan dat alleen vooraf voor de duur van het gehele lidmaatschap. Bij contante betaling is deelbetaling niet mogelijk. Indien het niet schriftelijk is overeengekomen, kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van restitutie van lidmaatschap of huurgeld.

Niet tijdige betaling: Wanneer wij kosten moeten maken om openstaande posten van u te innen, komen die altijd voor uw rekening, wat er op neerkomt dat u minimaal 15% extra moet betalen. Indien uw betaling c.q. aflossing niet op tijd zijn voldaan houdt S.f.c. Arnhem zich het recht voor de nog resterende abonnementstermijnen in één keer te vorderen.

Prijsaanpassingen: S.f.c Arnhem is gerechtigd elk kalenderjaar haar lidmaatschapsprijzen te indexeren en eventueel te verhogen die voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

Openingstijden en lidmaatschap: S.f.c Arnhem behoudt het recht voor, erkende feestdagen de hele dag of een gedeelte daarvan het gehele centrum te sluiten, openingstijden en lesroosters te wijzigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Tevens behoudt S.f.c  Arnhem het recht voor en over het gehele centrum te beschikken.

Studentenkaart lidm: Indien u een voltijd MBO / HBO of Universitaire studie volgt dan kunt u in aanmerking komen voor een studentenkaart S.f.c Arnhem als u niet ouder bent als 27 jaar. Wij vragen hiervoor wel een bewijs van inschrijving. De periode van het lidmaatschap v/d studentenkaart is 12 maanden. Na 12 maanden zal het lidm. Automatisch worden omgezet naar een regulier lidm. Tenzij u voor afloop van de 12 maanden aantoont dat u nog steeds voldoet aan de voorwaarden van het studentenkaart S.f.c Arnhem lidmaatschap. U dient hier zelf het initiatief in te nemen omdat de omzetting na 12 maanden een geautomatiseerd proces is.

Fitness: Ieder nieuw lid, die gebruik wil maken van fitness, dient minimaal 1 instructieles te volgen en een  intake te doen alvorens te kunnen starten met trainen. Dit kan alleen op afspraak. Deze i.v.m. het juiste gebruik van de apparatuur en correcte uitvoering van de oefeningen. Met het oog op eigen veiligheid wordt u dan ook vriendelijk verzocht aanwijzingen en adviezen van de instructeur op te volgen. Wij verwachten dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt, en dat u deze ook schoon houdt door met uw handdoek de bekleding en matjes tijdens de oefeningen af te dekken. En na gebruik schoon te maken.

Groepsfitness: Je kunt Online via jouw smartphone de tijden van de groepslessen checken en rechtstreeks een groepsles inboeken via de app. Je bent dan verzekerd van deelname aan de les. Bij één les geldt: mocht een bepaald uur vol zijn dan geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt” principe. Na elke oefening dient iedereen de gebruikte trainingsattributen (gewichten, steps, matjes, etc.) op te ruimen. Aan het einde van de cycle les graag de Bike droog en schoon maken met de daarvoor bestemde doek. I.v.m. de veiligheid is het verplicht schoenen met clips bij de fiets aan te trekken! Op dagen dat er meerdere lessen achter elkaar zijn, kan iemand zich alleen melden voor één van de lessen. Deelname aan een tweede les kan alleen als er plaats vrij is, en eerst als de mensen die nog niet hebben gesport zich hebben ingecheckt. Deelnemers mogen niet op eigen initiatief de zaal in. Nieuwe deelnemers dienen zich te melden bij de instructeur, minimaal 5 minuten voor aanvang van de les. Bij deelname is minimaal 1 bidon gevuld met water en 1 handdoek verplicht. U wordt verzocht fysieke klachten voor aanvang van de les te melden, zodat desbetreffende instructeur hier rekening mee kan houden. Tassen, kleding en jassen mogen niet in de zaal. In de kleedkamer kan men gebruik maken van de gratis lockers.

Squash: U kunt dagelijks, zowel persoonlijk als telefonisch, een baan bespreken. Dit kan maximaal 7 dagen van te voren. Spelers dienen 5 minuten voor aanvang van de gereserveerde speelperiode aanwezig te zijn. Als men niet 5 minuten van tevoren aanwezig is kan de reservering komen te vervallen. Als lidmaatschaphouder mag u, binnen het tijdsbestek van een week, twee speelperiodes van 45 minuten vooruit reserveren, mits niet aaneengesloten tussen 17.00 en 22.00 uur. Bij het reserveren dient u altijd de namen plus telefoonnummers van beide spelers te vermelden. De reservering geldt uitsluitend voor de opgegeven personen. U kunt ook twee aaneengesloten speelperiodes op dezelfde avond reserveren. In dit geval bent u één extra baantoeslag van 8 euro voor de extra 45 min. per baan verschuldigd. Wanneer u vaker dan twee keer per week wilt spelen, kunt u op de betreffende dag na 17.00 uur reserveren. U kunt dan spelen wanneer er een baan vrij is. Lidmaatschaphouders die een baan solo na 17.00 uur gebruiken betalen de helft van de geldende baanhuur per speelperiode. Bent u in bezit van één squash lidmaatschap geldt deze alleen maar voor squash!

Introducés: Lidmaatschaphouders kunnen ook met één introducé spelen. In dat geval is de helft van de geldende baanhuur verschuldigd. Ieder lid dat iemand wenst te introduceren behoort dit bij de receptie kenbaar te maken en het verschuldigde tarief voor de introducé te voldoen, alvorens van de betreffende faciliteit gebruik te maken. Indien er met meer dan één introducé gespeeld wordt, dient men een volledige baanhuur te betalen.

Annuleren van baan of les: U kunt tot minimaal één dag van te voren een gereserveerde baan of een les annuleren. Indien u dit nalaat, wordt de dan geldende baanhuur (voor zowel leden als niet leden) of het verschuldigde lesgeld in rekening gebracht, ongeacht de reden! Personen die er gewoonte van maken en gemaakte afspraken niet na komen verliezen de mogelijkheid om te reserveren of lessen te volgen.

Squashlessen: U kunt onder deskundige begeleiding leren squashen. Informatie over de lessen is aan de receptie te verkrijgen. Of via de website.

Toernooien: Er zijn mogelijkheden voor het organiseren van evenementen, toernooien en bedrijfscompetitie etc. Men kan hiervoor contact opnemen met de S.f.c Arnhem

Kleding / Schoeisel: We stellen er prijs op dat u zich correct kleedt. Wat het schoeisel betreft: alleen modellen met lichte, niet afgevende en schone zolen zijn toegestaan. Het schoeisel dient ook geschoond te zijn en buiten niet gedragen te zijn. Het is heren niet toegestaan, te trainen in een shirt zonder mouwen (singlet) het dragen van petjes bij de fitness is tevens niet toegestaan. Het gebruik van één handdoek bij (fitness en groepsfitness) is verplicht.

Kleedruimte: Het is niet toegestaan om tassen, schoeisel of kleding achter te laten in de kleedkamers. Lockers in de kleedkamers zijn verplicht. U kunt gratis gebruik maken van de lockers.

ETEN, DRINKEN, ROKEN: Het is verboden eigen drank of eten te consumeren. Slechts een afsluitbare bidon met water is toegestaan. Eten en drinken zijn alleen toegestaan in de horecaruimte. Rookverbod geldt in het gehele gebouw!

Kinderen: Zonder toezicht van een volwassene mogen kinderen niet in het centrum komen i.v.m. de veiligheid.  

Klachten: De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd schriftelijk bij de ondernemer in. Deze klachten dienen volledig duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest. De ondernemer beantwoordt de klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Geschillen tussen ondernemer en consument die betrekking hebben op de totstandkoming van overeenkomst of de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. De Geschillencommissie sport / beweging bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag. 

Overige bepalingen: Indien het niet schriftelijk is overeengekomen, kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van restitutie van lidmaatschap of huurgeld. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie en / of vernieuwingskosten. De directie van Squash fitness centre Arnhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor evt. blessures of ander letsel. En kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vermissing of ongeval, schade. Directie van Squash fitness centre Arnhem behoudt zich het recht voor personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het complex te ontzeggen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden (reglement) niet voorziet, beslist de directie. (Wijzigingen in reglement, rooster en prijzen voorbehouden)..